VD har ordet

- Året som nu gått har varit en tid av fortsatt stora förändringar i vårt samhälle. Pandemin har fortgått i oförminskad takt, klimatutvecklingen och förlust av biologisk mångfald har nått en alarmerande hög nivå. Den naturliga frågan för oss är förstås: Hur kan vi som byggmaterialhandlare agera för att försöka motverka denna utveckling? Det är inte enkelt att svara på, men vi har valt att gå strategiskt tillväga och se på problemen ur både kort och långt perspektiv.

- Pandemin har haft stor påverkan på oss och vår bransch, bland annat i form av råvarubrist, ändrade köpmönster och förändrade krav från kunder och omvärld. Liknande effekter ser vi kan påverka oss och branschen som en följd av klimatutvecklingen och förlusten av biologisk mångfald. Och för att bättre kunna möta dessa risker har vi nu inlett ett samarbete med Prosperous Planet. Syftet med det är att ta fram en övergripande och långsiktig hållbarhetsstrategi för framtiden. Tanken är att grunda våra insatser i en mer forskningsbaserad och empirisk kunskap om läget i vår omvärld och att bidra till en mer hållbar omställning.

Byggsektorn i Sverige står idag för över 20% av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är en anmärkningsvärd stor andel. Här i Sverige planerar man att bygga ytterligare 600 000 nya bostäder de närmaste tio åren, utöver alla de ROT-uppdrag som ständigt ökat.

För att minska utsläppen från byggbranschen behöver den här processen bli mer hållbar. Det krävs ett mer cirkulärt tänkande och ett mer miljöanpassat byggande. Där har vi som materialhandlare en viktig funktion att fylla.

Vi inom Mestergruppen har särskilt bra förutsättningar att påverka utvecklingen, t ex genom att få byggherrar och materialköparna att välja mer hållbara produkter och lösningar.

Något som talar för vår möjlighet är vår storlek. Tillsammans utgör butikerna i våra kedjor Sveriges största bygghandelsföretag, vilket gör oss till stora och inflytelserika inköpare. Det ger oss i sin tur goda möjligheter att påverka leverantörer och tillverkare mot en mer hållbar inriktning.

Vi har också en mycket stark lokal förankring genom vår etablering över hela landet. Sammanlagt är vi 260 anläggningar utöver vår näthandel. Våra handlare är alla egna företagare som känner sin lokala marknad väl. I många fall har anläggningarna gått i arv i flera generationer. De har en unik kunskap om de lokala förhållandena och ett stort kontaktnät bland såväl byggare som uppdragsgivare och myndigheter. De är nyckelpersoner i det lokala samhällsbyggandet med goda möjligheter till att påverka kunderna till mer hållbara val.

BOLIST använder t ex devisen Sveriges närmaste byggvaruhus, vilket man med all rätt kan påstå när man har närmare 150 butiker över landet. XL-BYGG i sin tur betonar vikten av samarbete i sin kommunikation genom viljan att agera lagspelare i kundernas byggprojekt, vilket bidrar till att vi kan bistå våra kunder med en insiktsfull kunskap.

Kunskapsförmedling, såväl lokalt som centralt, är vägen till ett mer hållbart byggande i alla led. Handlarna hjälper byggarna till bättre miljöval, både i butikerna och i säljsamtalen. De arbetar också för att komma in tidigare i planeringen för att kunna informera även byggherrar, beställare och påverkare i nya byggprojekt.

Kunskapsutveckling och ökad kompetens hos våra medarbetare är därför ett prioriterat område för oss. Det är också skälet till att vi nu startat vår utbildning i Hållbart byggande. Det kommer att öka våra möjligheter ytterligare.

Därmed har vi också påbörjat arbetet med att vända ett problem till en möjlighet – en affärsmöjlighet. Vi ser att våra styrkor är en så stor tillgång att de blir till en konkurrensfördel även i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande. Vår framtida strategi och våra styrkor öppnar nya möjligheter att involveras i fler uppdrag och att nå nya kundgrupper.

Karin Eriksson,
VD/CEO MESTERGRUPPEN SVERIGE